Coronavirus. Vent gerne med at afbestille din rejse til 3 døgn før din afrejse

Påske: Hvis du har dokumentation på, at din rejse er afbestilt, kan du vente med at kontakte os til efter påske. 

Læs her, hvordan din rejseforsikring dækker, og hvad det betyder for dig.

 Læs mere
Om Tryg

Trygs persondatapolitik

Her kan du læse om vores retningslinjer for behandling af personoplysninger. Politikken er opdateret den 2. september 2019

Trygs persondatapolitik

Download hele persondatapolitikken i pdf her.

Tryg Forsikring A/S (”vi”) er dataansvarlig for de personoplysninger, som vi behandler.

Vores mål med persondatapolitikken er, at du skal føle dig tryg i forhold til, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Du kan her orientere dig om, hvem vi behandler personoplysninger om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvor vi får dem fra, hvem vi deler dem med, og hvor længe vi gemmer dem.

Vi har tavshedspligt

Vi har tavshedspligt efter lov om finansiel virksomhed og behandler dine personoplysninger fortroligt. Tavshedspligten gælder også internt mellem vores medarbejdere. Vi videregiver ikke dine personoplysninger, medmindre du har givet samtykke, eller vi har et andet lovligt grundlag for videregivelsen i lov om finansiel virksomhed og persondatalovgivningen.

Måden, vi behandler personoplysninger på, afhænger af formålet med behandlingen.

I. Sådan behandler vi personoplysninger om dig, når vi

A. Udarbejder tilbud eller tegner forsikring

Når vi udarbejder et tilbud eller indgår en forsikringsaftale, behandler vi oplysninger om den, som tegner forsikringen (forsikringstager) samt andre personer, der er tilknyttet forsikringen, se databeskyt­telsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b (nødvendig til opfyldelse af en kontrakt) og art. 6, stk. 1, litra f (legitime interesser).

Kategorier af registrerede i vores systemer kan være:

 • Forsikringstager
 • Forsikrede (typisk ægtefæller/samlevere, børn og forsikrede på kollektive forsikringer som fx arbejdsgiverbetalte sundhedsfor­sikringer)
 • Begunstigede
 • Repræsentanter/kontaktpersoner
 • Ejer/bruger af en forsikret genstand
Kategorier af personoplysninger vi indsamler, bruger og behandler

Vi indsamler og bruger kun de oplysninger, som er nødvendige for at indgå, administrere og opfylde forsikringsaftalen samt for at styre vores forsikringsforretning. De oplysninger, som vi behandler under tilbud og indtegning, afhænger af den konkrete type forsikring. Vi indhenter ikke helbredsoplysninger i forbindelse med tilbud og indtegning.

Kategorier af personoplysninger kan være:

 • Kontaktoplysninger (fx navn, adresse, mail og telefonnummer)
 • Fødselsdato og evt. cpr-nummer for at kunne identificere dig
 • Betalingsoplysninger
 • Forsikringsoplysninger om dig eller den forsikrede genstand (fx beskæftigelse, registreringsnummer, oplysninger om dine tidligere tilsvarende forsikringer og skader hos andre forsikrings­selskaber)
 • Tilknytning til vores samarbejdspartnere og evt. fagforenings­medlemsskab, hvis du tegner forsikring via en medlemsorganisation, bank, forening, arbejdsgiver eller andre med deraf forbundne rabat og fordele
 • Oplysninger om skyldigt gebyr i DFIM (Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring).
 • Vores vurdering af dit kundeforhold og din lønsomhed, fx hvor mange skader du har haft sammenholdt med det antal skader, vi forventede du ville have.
 • De oplysninger der skal benyttes for at prissætte forsikringen, inkl. oplysninger fra eksterne registre, fx BBR
 • Kørselsadfærd (kørescore), hvis du anvender pay-as-you-drive produkter (Tryg Drive) hos os.

Vi indhenter dit samtykke til at behandle dit cpr-nummer og evt. fag­foreningsmedlemskab.

Indsamling og videregivelse af personoplysninger

Kilder til oplysninger og kategorier af modtagere kan være:

 • Forsikringstager
 • Det Centrale Personregister (for at opdatere adresse og reklame­beskyttelse)
 • Virk.dk (for at opdatere adresse og reklamebeskyttelse på virksomheder)
 • BBR (Bygnings- og Boligregistret, for information om din ejendom)
 • DMR (Det Digitale Motorregister)
 • Bilstatistik.dk (information om køretøjer)
 • DFIM (Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring)
 • Andre forsikringsselskaber
 • Samarbejdspartnere, herunder fagforeninger, som giver dig ret til rabat og fordele
 • Samarbejdspartnere og leverandører, som bistår os i administration og opfyldelse af din forsikringsaftale
 • Arbejdsgivere og pensionsselskaber (for tilmelding på kollektive forsikringer)
 • Repræsentanter/kontaktpersoner

I visse tilfælde indhenter vi oplysninger om dine forsikringer fra dine nuværende og tidligere forsikringsselskaber samt udveksler oplysninger med samarbejdspartnere, som giver dig ret til rabat og fordele. Vi indhenter dit samtykke til dette.

Opbevaring

Vi opbevarer personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen. Det betyder, at vi opbevarer oplysninger i den periode, hvor vi kan blive mødt af et krav, er forplig­tede efter lovgivningen (fx bogføringsloven og den finansielle tilsyns­lovgivning) eller har et andet sagligt formål med opbevaringen.

Vi opbevarer tilbud til private i op til seks måneder og tilbud til enkeltmandsvirksomheder i op til 12 måneder, hvis du ikke accepterer tilbuddet. Hvis du tegner en forsikring, baserer vi som udgangspunkt vores opbevaring på forældelseslovens absolutte forældelsesfrister på henholdsvis 10 og 30 år fra policens ophør, for det tilfælde at der bliver anmeldt en skade på et senere tidspunkt. Vi opbevarer også policen, så længe vi har registreret en skade.

B. Behandler skader

Når vi behandler skader på private, erhvervsmæssige og kollektive forsikringer, registrerer vi kun oplysninger om personer, der er nødvendige for at behandle skadesagen og opgøre erstatningen, se databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b (nødvendigt til opfyldelse af en kontrakt), art. 9, stk. 2, litra f (retskrav), og art. 6, stk. 1, litra f (legitime interesser).

Kategorier af registrerede i vores systemer kan være:

 • Forsikringstager
 • Forsikrede fx ægtefælle/samlever og børn eller sikrede på kollek­tive forsikringer
 • Begunstigede
 • Skadelidte
 • Skadevolder
 • Modparter
 • Vidner
 • Samarbejdspartnere og behandlere
 • Repræsentanter/kontaktpersoner
Kategorier af personoplysninger vi indsamler, bruger og behandler

Under skadebehandlingen behandler og registrerer vi alene de oplys­ninger, som er nødvendige for at vurdere skaden. Det vil afhænge af den konkrete sag.

Kategorier af personoplysninger kan være:

 • Kontaktoplysninger (fx navn, adresse, mail og telefonnummer)
 • Fødselsdato og evt. cpr-nummer for at kunne identificere dig
 • Betalingsoplysninger
 • Ansættelsesforhold
 • Forsikringsoplysninger (om nuværende og tidligere forsikringer i andre forsikringsselskaber om skader, skadetyper, skadeforløb, udbetalte erstatninger, skadedokumentation samt evt. dato og opsigelsesårsag)
 • Oplysninger om den beskadigede genstand (fx alder, købspris og undersøgelsesresultater)
 • Begivenheder indtruffet i forbindelse med skaden (fx analyse, rekonstruktion af et uheld, taksatorrapport og politirapporter)
 • Skadens dato, art, type, årsag m.v.
 • Oplysninger om helbred, sygdom og kontakter til sundhedsvæse­net
 • Løn samt sociale og økonomiske forhold (ved opgørelse af erstat­ningskrav)
 • Foto, film og telefonoptagelser af skaden
Indsamling og videregivelse af personoplysninger

Vi videregiver kun de fornødne personoplysninger, når det er nødven­digt, for at vi og vores samarbejdspartnere kan behandle din skade, eller hvis vi er retligt forpligtede til det (fx indberetning af løbende erstatningsudbetalinger til SKAT).

Kilder til oplysninger og kategorier af modtagere kan være:

 • Forsikringstager
 • Forsikrede (typisk ægtefæller/samlevere, børn og sikrede på kol­lektive forsikringer)
 • Begunstigede
 • Skadelidte
 • Skadevolder
 • Vidner og bipersoner
 • Samarbejdspartnere og leverandører, som bistår os i administra­tionen, behandlingen, vurderingen eller udbedringen af skade fx taksatorer, værksteder, håndværkere, alarmcentraler og transportører
 • Behandlere fx læger, speciallæger, tandlæger, psykologer, fysioterapeuter mv.
 • Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
 • Offentlige myndigheder som kommuner, SKAT og politi
 • Det Centrale Personregister (for at opdatere adresse)
 • Ankenævn, klageinstanser og domstole
 • Andre forsikringsselskaber (fx ved regres hvor vi henter vores tilgodehavende på en forsikring i et andet selskab eller hvor andre forsikringsselskaber retter deres krav mod os)
 • Panthavere
 • Leasingselskaber
 • Købere af skadede effekter (fx totalskadede biler og maskiner)
 • Repræsentanter/kontaktpersoner
 • Andre afdelinger i Tryg Forsikring A/S (fx ved udveksling af oplys­ninger mellem en arbejdsskade-, ansvars- og ulykkesforsikring vedrørende samme skadebegivenhed)

I personskadesager vil det fremgå af den samtykkeblanket, som du underskriver, hvem vi kan indhente oplysninger fra, og hvem vi kan videregive oplysninger til med dit samtykke. Det kan være special­læger, som skal udarbejde en speciallægeerklæring, nuværende og tidligere bopælskommuner, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og andre specifikt angivne modtagere.

Opbevaring

Vi opbevarer personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen. Det betyder, at vi opbevarer oplysninger i den periode, hvor vi kan blive mødt af et krav, er forplig­tede efter lovgivningen (fx bogføringsloven og den finansielle tilsyns­lovgivning) eller har et andet sagligt formål med opbevaringen.

Vi opbevarer som udgangspunkt skader efter forældelseslovens absolutte forældelsesfrister på henholdsvis 10 og 30 år fra anmeldel­sen, for det tilfælde at en skade genoptages.

C. Udreder mistanke om svindel og i øvrigt administrerer forsikringsaftaler
Udreder mistanke om svindel

Vi har en legitim interesse i at kontrollere, at dit krav på erstatning er berettiget, og sikre at vores kunder ikke skal betale højere præmier pga. forsikringssvindel, se databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f (retskrav) og art. 6, stk. 1, litra f (legitime interesser).

Du kan læse om vores behandling i sager, hvor vi undersøger mis­tanke om forsikringssvindel på https://tryg.dk/om-tryg/forsikrings­svindel. Vi følger brancheorganisationen Forsikring & Pensions kodeks. Udover de oplysninger og kilder, som almindeligvis indgår i vores skadebehandling, indhenter vi i overensstemmelse med ret­ningslinjerne i kodekset også oplysninger fra offentligt tilgængelige kilder og åbne profiler på de sociale medier.

Udbetaler bonus

Som forsikringstager hos os er du automatisk medlem af TryghedsGruppen, som vi videregiver oplysninger til, for at de kan administrere dit medlemskab. Under visse forudsætninger får medlemmer af Tryg­hedsGruppen udbetalt bonus beregnet på baggrund af forsikrings­dækninger. Derudover har du som medlem mulighed for at stille op og stemme ved valg i TryghedsGruppens repræsentantskab. Til brug for TryghedsGruppens administration af dit medlemskab videregiver vi dit navn, adresse, policenummer, cpr-nummer/cvr-nummer, konto­nummer og bonusbeløb til udbetaling.

Administrerer manglende betaling

Misligholder du dine betalingsforpligtelser overfor os, kan vi indberette dig til kreditoplysningsbureauer eller advarselsregistre i over­ensstemmelse med gældende lovgivning.

D. Laver profilering, statistik og analyser samt automatiske afgørelser
Laver profilering, statistik og analyser

Profilering er enhver form for automatisk behandling af personoplysninger, der består i at anvende personoplysninger til at evaluere bestemte personlige forhold vedrørende en fysisk person, navnlig for at analysere eller forudsige forhold vedrørende denne.

Vi anvender profilering, bl.a. når vi:

 • Beregner eller ændrer dine priser og vilkår samt giver dig produktanbefalinger, se databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b (nødvendig til indgåelse og opfyldelse af kontrakt).
 • Vurderer om vi kan træffe automatisk afgørelse i din sag, se databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b (nødvendig til indgåelse og opfyldelse af kontrakt).
 • Laver markedsføring og målrettet kommunikation, se databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitime interesser).
 • Vurderer risikoen for svindel i din sag, se databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitime interesser).
 • Bygger prædiktive modeller til bl.a. lønsomhedsvurdering, prissætning, salgs- og mersalgsmuligheder, afgangsrisiko, forudsigelse af skadeudgift osv.

Profileringen sker ved automatisk at sammenstille personoplysninger om dig fx dine stamdata og kontaktoplysninger, oplysninger om din stilling og husstand, nuværende og tidligere forsikringsdækninger, oplysninger om vores tidligere kontakt med dig, din adresse, bolig, virksomhed, alder, skadehistorik, dit kundeforhold, din tilknytning til vores samarbejdspartnere, offentligt tilgængelige data (fx ejendomsdata, telefonnummer og virksomhedsdata) samt statistiske oplysninger om det geografiske område, du er bosat i, fx gennemsnitlig indkomst, formue, alder, livsfase, boligtype og oversvømmelsesrisiko.

Når vi laver profilering til brug for markedsføring og målrettet kommunikation bruger vi også adfærdsdata og cookiedata indsamlet på internettet og ved brug af vores apps, services og hjemmesider, herunder hvad du har søgt på, og hvor længe du har været på siden.

Vi anvender også dine oplysninger til statistik, analyser og prædiktive modeller, herunder profilering, med henblik på at forbedre vores produkter, services, tilbud, rådgivning og tekniske løsninger og styre vores forsikringsforretning, herunder:

 • Statistik, analyser og prædiktive modeller til brug for risikostyring og forsikringsformidling, fx udarbejdelse af forsikringstariffer, produktanbefalinger, overvågning af lønsomhed, generelle pris- og vilkårsændringer, forsikringsmæssige hensættelser, solvens og reassurance. Vores grundlag for dette fremgår bl.a. af regler i den finansielle tilsynslovgivning, herunder lov om finansiel virksomhed, Solvens II-reguleringen samt forordning om krav til produkttilsyn og styring for forsikringsselskaber og forsikringsdistributører, se databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra c (retlig forpligtelse), art. 9, stk. 2, litra g (væsentlige samfundsinteresser) og databeskyttelsesloven §10.
 • Statistikker, analyser og prædiktive modeller til styring af vores forsikringsforretning, herunder fokus på lønsomhed, vækst, effektivitet, salg og mersalg, service og skadebehandling, tilgang og afgang af kunder og policer, se databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitime interesser)
 • Andre statistikker, analyser og prædiktive modeller for at optimere vores forretning, fx indsatser til udredning af svindel, markedsføringstiltag og målretning af kommunikation, se databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitime interesser)
Laver automatiske afgørelser

I visse situationer træffer vi afgørelser, der alene beror på automatisk behandling, herunder profilering, og som har retsvirkning eller tilsvarende betydelig påvirkning for dig, se databeskyttelsesforordningen art. 22. Det betyder, at behandlingen sker i vores systemer uden menneskelig involvering. Det er altså en regel eller algoritme i vores systemer, der beregner og meddeler dig resultatet.  

Vi træffer sådanne individuelle automatiske afgørelser, når vi

 • Online sælger en forsikring eller giver dig et tilbud. Prisen beregnes ved at sammenstille de oplysninger, du afgiver ved købet med vores vurdering af din risiko for skader. Jo højere/lavere risiko vi vurderer, at du har for at få en skade i forsikringstiden, jo højere/lavere kan prisen blive for din forsikring. Faktorer, som kan føre til en højere pris er fx, at du har en beskæftigelse med høj risiko for personskade eller bor i et område, hvor risikoen for oversvømmelse eller indbrud er højere end andre steder. Faktorer, der derimod kan føre til en lavere pris er fx, at dit hus har få m2 eller at du kører færre km om året end de fleste. Hvis vi ikke online kan give dig et tilbud eller sælge en forsikring, fx fordi du som kunde har haft et højere antal skader end vi havde forventet, vil du blive henvist til, at du i stedet kan kontakte os for at få et tilbud eller købe en forsikring hos en af vores medarbejdere.
 • Online behandler din skade. Vi vurderer dit eventuelle krav på erstatning ved at sammenholde de oplysninger, du afgiver ved anmeldelsen med dine forsikringsdækninger, dine vilkår og dit kundeforhold i øvrigt, herunder antal skader. Vi kan også give en forhåndsvurdering af din dækning på en rejseforsikring. Afgørelsen kan resultere i hel eller delvis imødekommelse af dit krav/dækning eller i en afvisning. Hvis din skade ikke kan behandles automatisk fx fordi vi har brug for yderligere oplysninger, på grund af sagens kompleksitet og omfang eller fordi vi vurderer, at der er øget risiko for svindel, vil din sag blive overgivet til behandling hos en af vores medarbejdere.

Formålet med vores automatiske afgørelser er at give dig mulighed for, at du kan få et tilbud, købe en forsikring eller få behandlet dine skader hurtigt og effektivt døgnet rundt, se databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b (nødvendig til indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt), art. 9, stk. 2, litra f (retskrav) og art. 22, stk. 2, litra a (nødvendig til indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt) eller c (samtykke).

Hvis dine helbreds- eller fagforeningsoplysninger indgår i den automatiske afgørelse, indhenter vi dit samtykke, se databeskyttelsesforordningen art. 22, stk. 4.

Ønsker du ikke, at vi træffer afgørelsen automatisk, kan du altid kontakte os for at få et tilbud, købe en forsikring eller få behandlet din skade af en af vores medarbejdere i stedet.

Vi afprøver regelmæssigt vores systemer og datamodeller for at sikre, at afgørelsen træffes på et retfærdigt, objektivt og korrekt grundlag. Du kan altid kontakte os, hvis du vil fremkomme med dine synspunkter, ønsker en forklaring på afgørelsen eller vil bestride den.

Opbevaring

Vi opbevarer personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen. Det betyder, at vi opbevarer oplysninger i den periode, hvor vi kan blive mødt af et krav, er forplig­tede efter lovgivningen (fx bogføringsloven og den finansielle tilsyns­lovgivning, herunder SII-reguleringen) eller har et andet sagligt formål med opbevaringen.

E. Markedsfører produkter overfor dig

Via vores markedsføring orienterer vi om nyheder, fordele samt tilbud på forsikringer og skadeforebyggende produkter, se databeskyttel­sesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitime interesser).

Vi indhenter bl.a. oplysninger fra den offentlige telefonbog og andre offentlige registre, konkurrencer du deltager i, samt samarbejdspart­nere, du er medlem/kunde hos eller har anden forbindelse til, som giver dig ret til særlige rabatter og fordele.

I nogle tilfælde videregiver vi oplysninger (navn og adresse) fra den offentlige telefonbog til vores samarbejdspartnere i overensstemmelse med Databeskyttelseslovens § 13, stk. 2 og stk. 4 med henblik på at vurdere, om vi kan tilbyde medlemmer/kunder hos vores samarbejdspartner særlige fordele og rabatter. Hvis du ikke er kunde hos Tryg i forvejen, sletter vi oplysningerne fra telefonbogen umiddelbart efter videregivelsen til vores samarbejdspartner.

Inden vi markedsfører vores forsikringer over for dig, kontrollerer vi, at du ikke har frabedt dig direkte markedsføring hos os eller er til­meldt Robinsonlisten. Ligesom vi ikke videregiver oplysninger fra den offentlige telefonbog, hvis du er tilmeldt Robinsonlisten.

Du kan altid gøre indsigelse mod vores direkte markedsføring ved at kon­takte os på 70 11 20 20.

F. Kommunikerer med dig i andre sammenhænge

Når du kontakter os med spørgsmål om fx forsikringer, klager, eller hvis du er repræsentant eller kontaktperson for en af vores kunder, leverandører eller samarbejdspartnere, behandler vi dine personoplysninger for at kunne give dig den rette hjælp, rådgivning eller service, se databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b (nød­vendig til opfyldelse af en kontrakt) og art. 6, stk. 1, litra f (legitime interesser).

Hvis du har deltaget i en tilfredshedsundersøgelse på telefon eller on­line, gemmer vi din besvarelse sammen med dit telefonnummer eller onlineidentifikator (IP-adresse og cookie), se databeskyttelsesforord­ningens art. 6, stk. 1, litra f (legitime interesser).

Hvis du har tilmeldt dig et nyhedsbrev fra os, gemmer vi dine kontaktoplysninger til brug for dette, se databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitime interesser).

II. Sådan beskytter vi dine personoplysninger, når vi

G. Kommunikerer via mail

Hvis vi sender dig mails indeholdende cpr-nummer eller sensitive personoplysninger, krypterer vi mailen til dig.

Vær opmærksom på, at vi ikke kan garantere for fortroligheden og anvendelsen af kryptering, når du har modtaget mailen i din mailser­ver, eller når du sender mails til os, da det vil afhænge af din udbyder. Vi kan modtage mails med transportkryptering (TLS), hvis din udby­der understøtter dette.

Det er vigtigt, at du generelt vælger en troværdig og sikker udbyder, som understøtter modtagelse af mail via TLS som standard. Du bør også sikre din konto med et stærkt kodeord og 2-faktorlogin.

Læs mere om det at være digital kunde på https://tryg.dk/digital.

H. Optager telefonsamtaler med dig

For løbende at kunne forbedre vores service kan vi optage vores telefonsamtaler med dig. Vi anvender optagelserne til interne ud­dannelsesmæssige formål, dokumentation og forbedring af vores kundeservice. Vi opbevarer optagelserne sikkert og gemmer dem som udgangspunkt i seks måneder, hvorefter de slettes. Vi kan til ana­lyseformål og dokumentation konvertere samtalerne til tekst, som gemmes i op til 1000 dage.

I. Behandler oplysninger digitalt

Når du bruger vores hjemmeside, benytter vi cookies. Du kan læse vores cookiepolitik for yderligere oplysninger, herunder hvordan du deaktiverer sporing af cookies på https://tryg.dk/om-tryg/cookiepolitik.

Når du udfylder en kontaktformular, køber en forsikring, indhenter et tilbud eller anmelder en skade online, registrerer vi de oplysninger, som du giver os. Din skadeanmeldelse bliver krypteret. Vi gemmer oplysningerne, så længe de er nødvendige i overensstemmelse med vores almindelige retningslinjer for opbevaring.

På Min Side og Min Virksomhed – dit personlige selvbetjeningsuni­vers – kan du finde oplysninger om nuværende forsikringer og ska­der. Læs mere om det at være digital kunde på https://tryg.dk/digital. Du kan blive fritaget for at modtage din post i kundeportalen, hvis du er fritaget for at modtage digital post fra det offentlige.

Hvis du skriver til os via chatfunktionen på vores hjemmeside, regi­strerer vi de oplysninger, som du fortæller os, for at kunne besvare din henvendelse. Chatfunktionen er krypteret, og vi sletter samtalen efter tre måneder. Vi gemmer de oplysninger, vi skal bruge, i over­ensstemmelse med vores almindelige retningslinjer for opbevaring. Vi anbefaler, at du ikke chatter med os om forhold, som involverer behandling af sensitive personoplysninger, men i stedet ringer til os på 70 11 20 20.

Når du benytter vores applikationer (apps), kan du læse nærmere om vores behandling i betingelserne for den respektive applikation, som du bruger.

Facebook

Når du besøger vores facebookside, indsamler og behandler Face­book personoplysninger om dig som beskrevet i Facebooks data- og cookiepolitik. Se nærmere herom på følgende links:
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/policies/cookies

Oplysningerne indsamles ved, at Facebook placerer cookies på din computer eller enhed og indsamler oplysninger, der er gemt i disse cookies, når du bruger facebookprodukterne. Dette sker, når du på vores facebookside udfører en aktivitet ved fx at benytte funktio­nerne ”like” eller ”deling af opslag” eller kommenterer på et opslag fra os. Sådanne cookies virker i to år, medmindre du sletter dem.

Facebook benytter oplysningerne til at forbedre sit reklamesystem samt tilpasse markedsføringen på vores facebookside. Vi modtager løbende statistik vedrørende facebookbrugere, som har udført en aktivitet på vores facebookside. Vi bruger denne statistik til at til­passe vores markedsføring til forskellige målgrupper.

Vi er derfor fælles dataansvarlige med Facebook for dataindsamlingen. Det betyder at du til enhver tid kan udøve dine rettigheder i henhold til persondatareglerne både over for os og over for Facebook.

Vi gør i øvrigt opmærksom på, at hvis du skriver til os via Facebook, kan vi ikke kryptere, beskytte, rette eller slette dine oplysninger. Vi anbefaler derfor, at du i stedet ringer til os på 70 11 20 20.

J. Oplever brud på persondatasikkerheden

Vi er ansvarlige for at anmelde databrud til Datatilsynet, som sker hos os og vores databehandlere. Vores databehandlere arbejder under vores instruks og er underlagt vores krav vedr. organisatoriske, tekniske og sikkerhedsmæssige foranstaltninger.

Hvis vi oplever et brud på persondatasikkerheden, er vi efter per­sondatalovgivningen forpligtet til at anmelde bruddet til Datatilsynet indenfor 72 timer.

Hvis bruddet på persondatasikkerheden sandsynligvis indebærer en høj risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder, er vi også forpligtede til at informere dig direkte. Det vil vi gøre via telefon, mail, sms, på vores hjemmeside eller via pressen, afhængigt af de kontaktoplysninger som vi har på de berørte i situationen og alvoren af databruddet.

Skulle du opleve fejlagtigt at modtage et brev eller en mail stilet til en af vores kunder, kan du anmelde det per mail til tryg.sd@tryg.dk.

K. Videregiver persondata til andre

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre, medmindre du har givet samtykke hertil, eller vi har et andet lovligt grundlag for videregivelsen i lov om finansiel virksomhed og persondatalovgiv­ningen.

Vi videregiver personoplysninger, når det er nødvendigt for fx at opfylde og administrere din forsikringsaftale, behandle din skade, eller hvis du ønsker at anvende dit tilhørsforhold hos en samarbejds­partner til at opnå rabat og andre fordele.

Vores samarbejdspartnere kan agere som vores forlængede arm og arbejde under vores instruks (databehandlere), eller de kan agere som selvstændige dataansvarlige lige som os.

Vi bruger databehandlere til bl.a. udvikling, hosting, support og drift.

Når vi indgår en aftale med en databehandler om at behandle dine personoplysninger på vores vegne, lægger vi vægt på, at databe­handleren også er i stand til at behandle dine personoplysninger på en sikker måde og i overensstemmelse med lovgivningen. Vi udfører derfor en risikovurdering af vores databehandler, inden vi indgår en aftale og overlader dine personoplysninger til dem.

Når vores samarbejdspartnere er selvstændige dataansvarlige lige som os, vil de også skulle håndtere dine eventuelle ønsker om, at udnytte dine persondatarettigheder (se nedenfor).

L. Overfører oplysninger til tredjelande

Vi anvender databehandlere og underdatabehandlere udenfor EU/EØS i forbindelse med IT-teknisk udvikling, hosting samt support og drift. Derudover kan der forekomme konkrete enkelttilfælde, hvor vi overfører oplysninger til lande udenfor EU/EØS, fx når vi behandler din skade.

Når vi bruger databehandlere udenfor EU/EØS, anvender vi Kommis­sionens standardkontrakter, se databeskyttelsesforordningens art. 46, stk. 2, litra c.

III. Dine persondatarettigheder

M. Trække samtykke tilbage

Når du giver os dit samtykke, kan det ske mundtligt og/eller skriftligt.

Når behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at trække dit samtykke tilbage. Det betyder, at vi fremadrettet stopper med at bruge dit samtykke som behandlingsgrundlag. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, som vi har foretaget, før du trak dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning gælder endvidere kun de oplysninger, vi har behand­let på grundlag af samtykket men ikke oplysninger, som vi behandler på et andet juridisk grundlag fx databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b (nødvendig til opfyldelse af en kontrakt)

Du kan trække dit samtykke tilbage ved at ringe til os på 70 11 20 20 eller rette henvendelse til den afdeling hos os, der har indhentet dit samtykke.

N. Andre persondatarettigheder

Når vi behandler dine personoplysninger, har du en række rettigheder.

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig.

Du har ret til berigtigelse, dvs. få urigtige personoplysninger om dig selv rettet eller dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige eller ajourførte. Du kan altid selv ændre i dine stamoplysninger på Min Side og Min Virksomhed på tryg.dk.

Du har ret til sletning, hvilket betyder, at du i visse tilfælde har ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning finder sted.

Du har ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Det betyder, at du i visse tilfælde har ret til, at vi fremover kun be­handler oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Du har i visse tilfælde ret til indsigelse. Det betyder, at du har ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan af grunde, der vedrører din særlige situation, gøre indsigelse mod, at vi behandler dine oplysninger på baggrund af databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f (legitime interesser). Det vil være tilfældet, hvis

 • vi behandler dine oplysninger på en forsikring eller i en skadesag uden, at du har indgået en forsikringsaftale med os, eller uden at det er nødvendigt til opgørelse af en skade, fx hvis du er registreret som pårørende til en forsikringstager,
 • vi bruger dine oplysninger til statistikker, analyser og prædiktive modeller for at forbedre vores forretningsmodel uden at vi har en retlig forpligtelse til dette eller uden, at det sker til varetagelse af væsentlige samfundsinteresser,
 • vi bruger dine oplysninger til at vurdere risikoen for svindel,
 • vi bruger dine oplysninger til at målrette vores kommunikation, eller
 • vi logger dine oplysninger til brug for sikkerheden i vores systemer.

Du har altid ret til at gøre indsigelse mod behandling herunder profilering af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring.

Du har krav på menneskelig indblanding ved automatiske afgørelser. Det er fx tilfældet hvis du har fået et tilbud eller tegnet en forsikring online, eller hvis du anmelder en skade digitalt, hvor vores pris og vurdering af dine dækninger eller erstatningsfastsættelse beror på en automatisk afgørelse. Du har ret til at tale med os, hvis du ønsker en forklaring på afgørelsen eller vil bestride den.

Du har ret til dataportabilitet, hvilket betyder, at du i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format må modtage de per­sonoplysninger, som du selv har givet os, og få dem overført til et andet forsikringsselskab.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

IV. Sådan kan du kontakte os eller klage

Kontaktinformation

Tryg Forsikring A/S
Klausdalsbrovej 601
2750 Ballerup

Hvis du har yderligere spørgsmål til, hvordan vi behandler dine personoplysninger, eller du ønsker at udnytte dine persondataret­tigheder, kan du altid kontakte os på www.tryg.dk eller ringe på vores hovednummer 70 11 20 20, hvor du bliver viderestillet til den afde­ling, som dit spørgsmål berører.

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du sende en mail til kvalitet@tryg.dk.

Du kan også skrive til vores databeskyttelsesrådgiver på dpo@tryg.dk.

Det er Datatilsynet, som fører tilsyn med, at reglerne i persondatalov­givningen overholdes i Danmark. Du kan klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, www.datatilsynet.dk.

Vi håber, at du retter henvendelse til os først, så vi kan hjælpe dig, vurdere din klage og opklare og rette op på eventuelle misforståelser.