Der varsles storm over Danmark. Se her, hvad du kan gøre, og hvordan du anmelder en skade.

Gode råd om storm
bil-førersæde

Førerdækning

Dækker hvis du - eller en anden fører af din bil - kommer til skade i et solo-uheld, hvor der ikke er andre biler involveret og hvor fører ikke kan få erstatning fra fx en anden ansvarsforsikring eller arbejdsskadeforsikring.

Forsikringen dækker følgerne efter en personskade på bilens fører, når den direkte skyldes et kørselsuheld med den forsikrede bil. Erstatningen beregnes efter reglerne i erstatningsansvarsloven.

Hvis skaden skyldes en ansvarlig skadevolder eller er omfattet af en ansvarsforsikring, en arbejdsskadeforsikring eller en tilsvarende ordning, dækker forsikringen ikke. Dog dækker forsikringen med differencebeløb i de tilfælde, hvor

  • skaden sker i udlandet, og erstatning efter dette lands erstatningsregler opgøres til lavere erstatningsbeløb end efter Førerforsikringen.  
  • erstatning fra anden ansvarlig skadevolder nedsættes, fordi denne ikke hæfter fuldt ud på grund af skyldfordeling. Der ydes ikke erstatning for andre udgifter og tab end nævnt under ”Hvad kan du få erstatning for”.

Hvad kan du få erstatning for?

Advokatomkostninger

Vi betaler rimelige udgifter til advokatbistand, hvis du har behov for at få en advokat til at hjælpe dig med at opgøre dine krav. Vi betaler ikke for unødig bistand eller den bistand som advokaten evt. giver i forbindelse med en ulykkes-, arbejdsskade eller pensionssag.

Kontakt altid os inden du går til advokat. Herefter bør du tage en snak med advokaten om, hvad du evt. selv kan forvente at skulle betale i advokathonorar. De fleste advokater tilbyder gratis bistand ved første henvendelse.

Helbredelsesudgifter

Behandlingsudgifter

Hvis du har brug for behandlinger hos en fysioterapeut eller kiropraktor efter uheldet, skal du anmelde skaden til din ulykkesforsikring, som normalt dækker udgifter til behandling.

Har du ikke en ulykkesforsikring, kan vi i de fleste tilfælde hjælpe dig med at betale rimelige udgifter til fysioterapi eller kiropraktor. Vi betaler normalt behandlingsudgifter i en periode på op til 3 måneder. Du skal kontakte os, inden du begynder på eventuel behandling, så du kan få oplyst, om vi betaler. Offentlige ydelser og tilskud fra Sygeforsikringen ”Danmark” bliver fratrukket.

Medicinudgifter

Har du haft udgifter til medicin eller hjælpemidler som følge af uheldet, dækker vi dine rimelige udgifter. Vi har brug for regninger for disse udgifter. Offentlige ydelser eller tilskud fra Sygeforsikringen "danmark" bliver fratrukket.

Transportudgifter

Vi betaler rimelige udgifter til transport til og fra behandlinger og undersøgelser. Ved kørsel i egen bil, betaler vi statens laveste kilometertakst. 

Tandskade

Erstatningen udgør rimelige og nødvendige udgifter til tandbehandling, der ikke bliver betalt fra anden side, fx den offentlige sygesikring eller egen ulykkesforsikring.

Psykologisk krisehjælp

Er du Tryg Plus kunde, har du mulighed for at få gratis psykologhjælp. Du kan blot ringe på telefon 44 20 37 38. Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte os direkte.

Erstatning ved varigt mén

Det er et lægeligt skøn, der afgør størrelsen af det varige mén (méngraden). Méngraden angives i procent og skal være mindst 5 % for, at der kan udbetales godtgørelse. Méngraden fastsættes efter Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings méntabel, når de endelige følger efter uheldet kan bestemmes.

Hvis skaden ikke er anført i Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings méntabel, fastsættes méngraden på grundlag af skadens medicinske art og omfang.

Erstatningen fastsættes altid uden hensyntagen til forsikredes erhverv og sociale situation. Erstatningen fastsættes til et kapitalbeløb, der ved en méngrad på 100% udgør 1.013.500 kr. (2024 indeks). Erstatningen nedsættes efter reglerne i Erstatningsansvarslovens § 4 stk. 2, hvis skadelidte var fyldt 40 år ved skadens indtræden - hvilket betyder, at erstatningen nedsættes med 1 % for hvert år, indtil du fylder 60 år. Er du fyldt 60 år, nedsættes erstatningen yderligere med 1 % for hvert år, indtil du fylder 70 år. Herefter nedsættes erstatningen ikke yderligere.

Svie og Smerte erstatning

Godtgørelse for svie og smerte udgør 230 kr. (2024 indeks) for hver dag, du er sygemeldt. Godtgørelsen kan ikke overstige 88.500 kr. i 2024.

Erstatning ved erhvervsevnetab

Hvis uheldet betyder, at der mistes mindst 15 % af evnen til at erhverve indtægt ved arbejde, kan der udbetales erstatning for tab af erhvervsevne.

Erstatningens størrelse afhænger af lønnen forud for uheldet, alder på uheldstidspunktet og størrelsen af erhvervsevnetabet. Erstatningen fastsættes til et engangsbeløb svarende til årsløn x 10 x erhvervsevnetabsprocent.

Erstatningen nedsættes efter reglerne i Erstatningsansvarslovens § 9, hvis føreren var fyldt 30 år ved skadens indtræden. Der kan også udbetales erstatning til personer, der ikke har nogen egentlig indtægt. For hjemmearbejdende og studerende bliver erstatningen fastsat ud fra et skøn over den økonomiske værdi af deres arbejdskraft på det tidspunkt, hvor de kom til skade.

Erstatning ved erhvervsevnetab kan højst udgøre 1.215.000 kr (2024 indeks).

Tabt arbejdsfortjeneste

Hvis der efter uheldet er et dokumenteret indtægtstab, udbetales erstatning fra den dag, skaden skete, og indtil du igen kan begynde at arbejde. Hvis uheldet har medført et varigt erhvervsevnetab, betales erstatning indtil det tidspunkt, hvor det er muligt at skønne over den fremtidige erhvervsevne. Erstatningen bliver beskattet som personlig indkomst.

Forsørgertabserstatning

Hvis du har mistet en forsørger som følge af uheldet, har du ret til forsørgertabserstatning. Erstatningen udgør dog mindst 1.138.000 kr. (2024 indeks), medmindre der foreligger særlige omstændigheder.

Erstatningen bliver beregnet ud fra den afdødes lønindtægt i de sidste 12 måneder før uheldet, og udgør 30% af erstatningen ved fuldstændig tab af erhvervsevne (årsløn x 10 x 100).

Erstatningen bliver nedsat med 1% for hvert år afdøde var ældre end 29 år på skadestidspunktet. Erstatningen nedsættes yderligere med 2% for hvert år afdøde var ældre end 54 år. Erstatningen nedsættes ikke yderligere efter det fyldte 70. år.

Hvis afdøde efterlader sig børn, vil erstatningen blive beregnet som summen af de børnebidrag, som afdøde på uheldstidspunktet kunne være blevet pålagt at betale frem til børnenes 18 års fødselsdag. Beregningen sker på baggrund af familieretsdirektoratets retningslinjer, og tager udgangspunkt i det normale månedlige børnebidrag og afdødes indtægt.

Der skal ikke betales skat af denne forsørgertabserstatningen.

Genoptagelse

En afsluttet sag om varigt mén eller erhvervsevnetab kan genoptages efter reglerne i erstatningsansvarslovens § 11, hvis omstændighederne har ændret sig væsentligt, i forhold til dem, der blev lagt til grund ved sagens afslutning. Det vil altid være en individuel vurdering. 

Personoplysninger

Læs, hvordan vi behandler personoplysninger, herunder hvilke oplysninger vi registrerer, og hvem vi deler dem med.