Om Tryg

Trygs persondatapolitik

Her kan du læse om vores retningslinjer for behandling af personoplysninger – både som bruger på www.tryg.dk og som registreret person i Trygs systemer.

Persondatalovens regler

Når Tryg registrerer oplysninger om dig, skal Tryg ifølge persondataloven orientere dig om følgende:

  1. Hvem, der er dataansvarlig
  2. Hvorfor Tryg behandler oplysninger om dig
  3. Hvem oplysningerne om dig kan videregives til
  4. Din brug af www.tryg.dk
  5. Hvordan du kan få ændret eventuelle urigtige oplysninger og/eller få adgang til de oplysninger, som Tryg har registreret om dig
  6. Hvordan du kan klage over Trygs behandling af dine oplysninger

1. Tryg som dataansvarlig

Tryg Forsikring A/S (Tryg) er dataansvarlig for de oplysninger, som Tryg behandler om dig.

2. Behandling af oplysninger om dig

a. Indsamling og registrering af oplysninger 
Tryg indsamler de oplysninger om dig, som er nødvendige for at tegne og administrere forsikringsprodukter, behandle eventuelle skadesager og andre tilknyttede ydelser i Tryg. Det er fx oplysninger som navn, adresse, cpr-nr., e-mail, forsikringsoplysninger, betalingsoplysninger og/eller oplysninger om skader. De indsamlede oplysninger registreres i Tryg med henblik på administration, rådgivning og eventuelt markedsføring.

Ud over de oplysninger, som du selv afgiver som kunde i Tryg, kan Tryg modtage og registrere oplysninger om dig fra andre, hvis du har givet samtykke til det. Dette er eksempelvis tilfældet, når Tryg - i forbindelse med indtegning - indhenter oplysninger om fx skadeforløb, anciennitet og opsigelsesårsag i andre forsikringsselskaber. Oplysningerne bruges bl.a. til at vurdere på hvilke vilkår, Tryg vil overtage/tegne forsikringen.

Har du indtegnet dine forsikringer via en af Trygs samarbejdspartnere, vil Tryg ligeledes registrere dine oplysninger i Trygs systemer, når du har afgivet samtykke til dette.

Tryg indhenter og registrerer endvidere oplysninger eksempelvis fra det Centrale Personregister, blandt andet med henblik på opdatering af adresseoplysninger og oplysning om eventuel reklamebeskyttelse. Herudover indhenter Tryg oplysninger fra BBR med henblik på at registrere oplysninger om din ejendom, hvis din ejendom er forsikret hos Tryg. Endvidere indhenter Tryg oplysninger fra DMR (Det centrale motorregister) om din bils kilometerstand. Dette sker alene i forbindelse med indtegning, når din bil har været til syn, eller hvis du får en skade.

b. Særligt om personfølsomme oplysninger 
Har du oplysninger om en personskade eller andre personfølsomme oplysninger registreret hos Tryg, vil disse oplysninger blive behandlet med særlig varsomhed og naturligvis fortroligt. Kun de medarbejdere hos Tryg, som behandler personskadesager, kan få adgang til oplysninger om personskader.

c. Brug af din e-mail
Har du sagt ’ja’ til at modtage dine forsikringspapirer digitalt via ’Min side’ på www.tryg.dk, bruger Tryg din e-mail til at sende dig besked om nye dokumenter fra Tryg. Du kan til enhver tid meddele Tryg, hvis du ønsker at modtage dine forsikringspapirer pr. brev. Enten ved at logge ind på www.tryg.dk/minside, eller ved at ringe til os på 78 74 81 85. Du kan også have tilmeldt dig som digital kunde via e-boks. Læs mere om det at være digital kunde i Tryg på www.tryg.dk/digital.

Hvis Tryg sender dig e-mails indeholdende fx følsomme oplysninger eller cpr-nr., vil e-mailen til dig blive krypteret.

Tryg bruger kun din e-mail til at sende markedsføringsmateriale, hvis du har sagt ja til det. Du kan til enhver tid meddele Tryg, hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra Tryg på e-mail ved at ringe til os på 78 74 81 85. 

d. Sletning 
Tryg opbevarer alene identificerbare personoplysninger så længe, der er et sagligt formål med opbevaringen og så længe, at det er nødvendigt for Tryg at opbevare oplysningerne. 

3. Videregivelse af oplysninger om dig

Som udgangspunkt giver Tryg ikke dine personoplysninger videre, da Tryg i henhold til lov om finansiel virksomhed, har tavshedspligt. Tryg behandler derfor alle dine oplysninger fortroligt.

a. Tryg kan dog efter lovgivningen have pligt til at videregive oplysninger til offentlige myndigheder, eksempelvis i medfør af skattekontrolloven. Tryg har også adgang til at videregive såkaldte sædvanlige kundeoplysninger om dig, såfremt den pågældende videregivelse sker til rent administrative formål, og altså ikke til brug for hverken markedsføring eller rådgivning.

b. Desuden videregiver Tryg i visse tilfælde oplysninger om dig med dit samtykke. Hvis du ikke har givet samtykke, videregives kundeoplysninger kun til andre inden for rammerne af lov om finansiel virksomhed, og kun hvis det er nødvendigt for at gennemføre eller administrere en aftale med dig som kunde eller for at behandle din sag.

c. Hvis du skal have udbetalt beløb på din NemKonto, videregiver Tryg oplysning om dit cpr-nr. til KMD A/S, der administrerer NemKonto-ordningen på vegne af Økonomistyrelsen. Oplysningen bruges alene til at identificere dig, så Tryg kan udbetale beløbet til den rigtige konto.

d. Betaler du en eller flere af dine forsikringer via Betalingsservice, videregiver Tryg det registrerings- og kontonummer, som du har oplyst til os, til Nets Danmark A/S.

e. Misligholder du dine forpligtelser over for Tryg, kan Tryg indberette dig til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre i overensstemmelse med gældende lovgivning.

f. Bonusudbetaling fra TryghedsGruppen. Som forsikringstager i Tryg er du automatisk medlem af TryghedsGruppen smba. Medlemmer af TryghedsGruppen kan, under visse forudsætninger, fra år 2016 opnå bonus fra TryghedsGruppen. Din eventuelle bonus bliver beregnet på baggrund af de forsikringsdækninger, som du har hos Tryg. For, at TryghedsGruppen kan udbetale bonus til dig, videregiver vi dit navn, adresse og cpr-nr. til TryghedsGruppen, som herefter kan udbetale bonus til din NemKonto.

4. Din brug af Tryg.dk

a. Registreringer på www.tryg.dk 
Tryg registrerer persondata på www.tryg.dk for at yde dig, vores øvrige kunder og andre besøgende den bedst mulige service.

Hvis du anmoder om at modtage et tilbud eller køber en forsikring på www.tryg.dk, registrerer Tryg de oplysninger, du selv giver, som fx oplysninger om navn, adresse, e-mail, cpr-nr. og forsikringer i andre selskaber.

Hvis du ikke accepterer Trygs tilbud, slettes dine oplysninger senest efter 6 måneder. Hvis du tegner forsikring i Tryg, opbevarer Tryg dine oplysninger til administration af dine forsikringsprodukter.

Hvis du anmelder en skade via www.tryg.dk, registrerer Tryg de oplysninger, du afgiver, herunder oplysninger om skaden. Oplysningerne opbevares, så længe de er nødvendige for skadesagen. Skadeanmeldelserne på www.tryg.dk er krypterede blanketter jf. afsnittet nedenfor.

Tryg anvender i et vist omfang ’cookies’. Værd at vide om cookies 

b. Chat funktion på www.tryg.dk 
Tryg har en chat funktion på www.tryg.dk. Ved anvendelse af chat funktionen, registrerer vi de oplysninger, som du oplyser på chatten med henblik på at kunne besvare og håndtere din henvendelse. Chat samtalerne bliver slettet tre måneder efter, at du har chattet med os. De oplysninger, som vi skal anvende til at håndtere din henvendelse fx indtegning af en forsikring, vil blive gemt, så længe det er relevant for dit konkrete kundeforhold i Tryg. Chat funktionen er krypteret. Vær opmærksom på, at du ikke kan chatte med os om personskadessager eller om forhold, der indebærer personfølsomme oplysninger fx helbredsoplysninger. Har du derfor spørgsmål om et af disse forhold, bedes du i stedet ringe til os på 78 74 81 85. Vi vil nemlig gerne give dig den bedst mulige kundeservice.

c. Datasikkerhed på www.tryg.dk 
Som anbefalet af Datatilsynet er de persondataoplysninger, der afgives på www.tryg.dk, beskyttet med en stærk kryptering (128 bit SSL) under transmissionen fra brugerens computer til Tryg. Efter transmissionen opbevares personoplysningerne således, at oplysningerne ikke er læsbare for uvedkommende.

Hvis du sender oplysninger på e-mail til Tryg, skal du dog være opmærksom på, at Tryg ikke kan garantere for fortroligheden af ikke-krypterede e-mails.

5. Ændringer af eventuelle urigtige oplysninger og/eller adgang til de oplysninger, som Tryg har registreret om dig

Du kan til enhver tid få oplyst, hvilke oplysninger Tryg har registreret om dig, og hvilke oplysninger Tryg videregiver om dig. Du har også ret til at få ændret eller slettet eventuelt urigtige oplysninger.  Tryg kan kræve et gebyr, hvis du ønsker et skriftligt svar på din henvendelse. Du kan endvidere altid få oplyst, hvad dine samtykker dækker. Du kan altid skrive til os eller henvende dig til: 

Tryg Forsikring A/S 
Klausdalsbrovej 601 
2750 Ballerup

6. Klage over Trygs behandling af dine oplysninger

Hvis du er utilfreds med Trygs behandling af dine oplysninger, kan du klage til: 
Datatilsynet 
Borgergade 28, 5. 
1300 København K.

Senest revideret den 5. april 2016