Forebyg skade

Støveksplosioner

Vidste du, at støv er en ligeså stor trussel på din arbejdsplads, som brandfarlige gasser? Næsten alt støv kan eksplodere, hvis koncentrationen er høj nok. Vi forklarer sammenhængen her.

Derfor er støv farligt

Støv er eksplosionsfarligt, fordi det består af findelt materiale, som har en meget stor overflade eller volumen. Når en antændelseskilde (som varme eller en gnist) møder en støvet atmosfære, er der store mængder brandbart materiale i luften, som ilden kan sprede sig over med eksplosionsagtig hast.

En eksplosiv atmosfære

Fordi støvpartikler er så fine, er de samtidig lette og får en flydende karakter. Derfor kan ophvirvlet støv skabe kæmpe eksplosioner, hvis det antændes.

En lille støveksplosion kan forplante sig, fra en lille del af et procesanlæg til resten af anlægget og omgivelserne, på et splitsekund.

Støveksplosioner er på den måde en ligeså stor trussel på en arbejdsplads, som brandfarlige gasser.

En eksplosiv kædereaktion

En typisk støveksplosion sker over to omgange.

Når støv hvirvles op i et lokale og kommer i nærheden af en tændkilde, opstår første eksplosion – den primære. Trykbølgen fra den primære eksplosion, hvirvler støv op i et større område, og føder derved brændstof til en ny eksplosion.

De sekundære eksplosioner er tit de farligste.

Her er eksplosionsfaren størst

Støveksplosioner kan opstå i alt procesudstyr, hvor der er tætte støvkoncentrationer.

I udstyr som fx spraytårne, cykloner, fluidbed-tørrere eller møller kan der være eksplosionsfare.

Små korn, store eksplosioner

Næsten alt støv kan eksplodere. Selv materialer vi normalt anser som harmløse (fx træ), eller måske slet ikke betragter som brændbare (som fx sukker eller metaller), kan i støvform forbrænde med en kæmpe intensitet.

Er kornstørrelsen lille nok, kan nogle eksplosioner kan være så kraftige, at der udvikles ildkugler og eksplosionsovertryk.

Eksplosionsgrænsen

Når støv blandes med luftens ilt over en vis minimumkoncentration, stiger risikoen for eksplosion ved antændelse. Man taler om den nedre eksplosionsgrænse.

Jo finere pulveret er, desto lavere er eksplosionsgrænsen. Eksplosionsgrænsen for støv afhænger desuden af, hvilken type støv det drejer sig om.

Produktioner med høj risiko

Visse virksomheder har en forhøjet risiko for støveksplosioner. Det er fx virksomheder, der producerer*:

 • Pulvermælk/tørmælk og valle
 • Sojamel
 • Stivelse
 • Sukker og mel
 • Lucerne
 • Kakaobønner
 • Kaffe
 • Kul og tørv
 • Laktose
 • Aluminium, bronze og zink
 • Melamin
 • Propylenen
 • Korn- og foderstofvirksomheder
 • Træpilleproduktion

*Listen er ikke udtømmende

Minimer risikoen i din virksomhed

Tag rengøringsregler alvorligt - støveksplosioner kan forebygges:

 • Støvsug kun med støvsuger egnet til formålet. Fej eller blæs aldrig støvet ned – det risikerer at skabe en eksplosiv blanding i luften.
 • Hold altid virksomheden ren og ryddelig, bl.a. ved dagligt at fjerne affald fra produktionsafsnit.
 • Foretag jævnligt eftersyn, rensning, smøring og kontroller af diverse maskindele.
 • Vær opmærksom på aflejring af støv på gulve, maskiner, ventilationskanaler, gallerier, bærende konstruktioner, kabelbakker, lysarmaturer m.v. Rengøring af disse overflader er vigtig, for at forhindre en ophvirvling af.
 • Støvlagets tykkelse på maskiner, ventilationskanaler, gallerier, bærende konstruktioner, kabelbakker, lysarmaturer m.v., må på intet tidspunkt overstige 0,8 mm.

Hent det gratis faktablad

Læs mere om, hvordan du kan sikre din produktion gennem rengøring – hent vores gratis faktablad om støveksplosioner.

Faktablad – støveksplosioner