Mental sundhed

Stressfaktorer i arbejdslivet

Arbejdsrelateret stress kan skyldes en lang række psykiske og fysiske forhold, fx arbejdets organisering og indhold, personlige udviklingsmuligheder, samarbejdsrelationer samt støtte og anerkendelse.

Årsager til stress

Årsagerne til stress kan være mangeartede, og der er forskel på, hvad der stresser forskellige mennesker.  Ofte skyldes stress, at du bliver belastet af flere af disse faktorer samtidig – uden oplevelse af, at du kan ændre de stressende omstændigheder eller stille noget op mod det, der påvirker dig.
Det, som kan belaste dig og tappe dig for energi, kaldes for stressorer, og det er dem, der kan medvirke til stress.  

Eksempler på stressorer
 • Højt tempo i arbejdet, hyppige deadlines og stort tidspres 
 • For stor arbejdsmængde 
 • Høje følelsesmæssige krav
 • Manglende indflydelse 
 • Manglende forudsigelighed
 • Konflikter, chikane og mobning 
 • Alvorlig sygdom, pårørende til alvorlig syge, dødsfald i nærmeste omgangskreds 
 • Voldsomme hændelser, trusler og ulykker 
 • Perfektionisme
 • Pligtopfyldelse
 • Usunde digitale vaner
 • Vanskeligheder ved at sætte grænser og sige fra 
 • Dårlige samarbejdsrelationer

De 6 guldkorn

Der er seks dimensioner - også kaldet de 6 guldkorn: 1. Indflydelse, 2. Mening, 3. Forudsigelighed, 4. Social støtte, 5. Belønning og 6. Krav, som er centralt for det psykiske arbejdsmiljø, og som kan have betydning for, om dit arbejde medfører stress. 

Skemaet her er opdelt efter de 6 guldkorn og med forskellige stressorer og de konsekvenser, der kan føre til en langvarig stresspåvirkning.  Omvendt kan høj indflydelse på arbejdet, høj grad af mening, stor forudsigelighed, god social støtte, høj grad af belønning samt passende krav være med til at forebygge stress og fremme et godt psykisk arbejdsmiljø.

Arbejdsrelateret stress kan skyldes en lang række psykiske og fysiske forhold, fx arbejdets organisering og indhold, personlige udviklingsmuligheder, samarbejdsrelationer samt støtte og anerkendelse. Ofte skyldes stress, at du bliver belastet af flere af disse faktorer samtidig – uden oplevelse af, at du kan ændre de stressende omstændigheder eller stille noget op mod det, der påvirker dig.

Dimension - guldkornStressorerKonsekvenser
1. IndflydelseLav indflydelse på eget arbejde mht. indhold, tilrettelæggelse og arbejdstiderMagtesløshed
Hjælpeløshed
2. MeningManglende mening med egen arbejdsindsatsFremmedgørelse
3. ForudsigelighedManglende relevante informationer i forhold til arbejdet og virksomheden som helhedUsikkerhed
Uvished
4. Social støtteManglende støtte fra ledelse og kolleger, såvel i praktisk som psykiskEnsomhed
Isolation
5. BelønningManglende belønning for arbejdsindsats i form af fx løn, frynsegoder, anerkendelse og karrieremulighederUsikkerheder og/eller tvivl
Værdiløshed
6. KravFor høje eller lave krav i forhold til arbejdsmængde, tidspres, faglige kompetencer, ansvarsområderHøje krav > stress
Lave krav < apati

Stress er ikke en sygdom, men en reaktion på belastninger, der bliver forværret i negativ retning, jo længere tid den står på. Derfor har du selv og din arbejdsplads et vigtigt fælles ansvar i at forebygge stress så tidligt som muligt.

Kilde: Prescriba