Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring, mand med krykker

Arbejdsskadeforsikring – hvis medarbejderne kommer til skade på jobbet

Som arbejdsgiver skal du forsikre dine medarbejdere med den lovpligtige arbejdsskadeforsikring.

Sådan dækker arbejdsskadeforsikringen

Forsikringen dækker, hvis dine medarbejdere kommer til skade i arbejdstiden. Skaden skal opstå pludseligt eller inden for fem dage efter en hændelse eller påvirkning fx et fald, løft eller en traumatiserende oplevelse. Det er lovpligtigt at forsikre sine medarbejdere med en arbejdsskadeforsikring.  

Den lovpligtige arbejdsskadeforsikring dækker:

 • Udgifter til sygebehandling, træning og hjælpemidler
 • Erstatning for tab af erhvervsevne
 • Erstatning for varigt mén
 • Overgangsbeløb ved dødsfald
 • Erstatning for tab af forsørger
 • Godtgørelse til efterladte

Tryg Tilbage

Som en del af forsikringen får du Tryg Tilbage. Et forløb, der træder i kraft, hvis din medarbejder kommer til skade på jobbet og prognosen er over 5 uger.
Læs om, hvordan Tryg Tilbage hjælper dig med at sikre dine medarbejders fremtid efter skaden, og hjælper virksomheden med at få hjælp til blandt andet at fastholde medarbejderen, få kontakt til det offentlige, udarbejde opstartsplaner mv.

Mulighed for månedlig betaling

Du kan dele din regning op i månedlige betalinger. På den måde undgår du én stor årlig regning og får et bedre overblik. Du betaler nemt gennem Betalingsservice.

Særlige fordele i arbejdsskade­forsikringen

Sikring af medarbejderes fremtid
Du sikrer dine medarbejderes fremtid efter en skade og overholder lovkrav.
Tryg Tilbage
Sker skaden, får både virksomheden og dine medarbejdere en bred palet af hjælp, hvor formålet er at få medarbejderne tilbage på arbejde efter en skade.
Årligt forsikringstjek med garanti
Du får hvert år et forsikringstjek og en underforsikringsgaranti, der dækker med op til 5 mio. kr. ekstra, hvis virksomheden har udvidet efter seneste forsikringstjek.

Hvilke medarbejdere skal du forsikre?

Dem skal du forsikre med den lovpligtige arbejdsskadeforsikring:

 • Alle ansatte. Som arbejdsgiver har du pligt til at have en arbejdsskadeforsikring for hver medarbejder, du har ansat. Uanset, om medarbejderen er lønnet eller ej, kun arbejder få timer om ugen - og uanset om det er en midlertidig eller varig ansættelse.
   
 • Direktører i et ApS og et A/S skal også være dækket af en arbejdsskadeforsikring. Det samme gælder for aktionærer og anpartshavere, hvis de arbejder i virksomheden.
   
 • Familiemedlemmer. Arbejder familie til arbejdsgiveren i virksomheden med arbejde, der kan sidestilles med de øvrige ansattes arbejde, skal hvert familiemedlem også være dækket af en arbejdsskadeforsikring.
   
 • Au pair. Har du en au pair ansat, har du pligt til både at købe en fritidsulykkesforsikring og en au pair-forsikring, der dækker hjemtransport ved alvorlig sygdom og død.

Dem skal du ikke forsikre med den lovpligtige arbejdsskadeforsikring – men de kan forsikres på anden vis:

 • Selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller har ikke pligt til at have arbejdsskadeforsikring. I stedet kan du og din ægtefælle sikre jer med en arbejdsskadeforsikring for indehavere. Læs mere om indehaverarbejdsskadeforsikring.
   
 • Ejere i I/S og K/S har ikke pligt til at have arbejdsskadeforsikring, men kan sikre sig med en arbejdsskadeforsikring for indehavere. Læs mere om indehaverarbejdsskadeforsikring.
   
 • Personer, der arbejder i privat husholdning eller i privat tjeneste i sammenlagt mindre end 400 timer om året, skal heller ikke være dækket af en arbejdsskadeforsikring. Undtaget er, hvis du har en au pair ansat.

Sådan beregnes det årlige Indeks

Arbejdsskadeforsikringer indeksreguleres årligt. Indekseringen beregnes hvert år på baggrund af udviklingen indenfor tre parametre:  

 • Danmarks Statistiks lønindeks 
 • Antallet af tilkendelser af erhvervsevnetab* 
 • Den gennemsnitlige erhvervsevnetabsprocent* 

Betydning for 2020
I årene frem mod 2019 har der været en stigning i alle parametrene. Særligt er frekvensen i tilkendelse af erhvervsevnetab steget markant den seneste periode. Det betyder, at arbejdsskadeforsikringer indeksreguleres med 6,26 % i 2020.

*) Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der i alle tilfælde træffer Afgørelser om tilkendelse af erhvervsevnetab - ikke forsikringsselskaberne. 

På arbejdsskadeforsikringen opkræves arbejdsmiljøafgift

Afgiften har til formål at tilskynde arbejdsgiverne til at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Staten offentliggør afgiften hvert år over sommeren, og det beregnes ud fra et fast bidrag fra branchen, samt 2% af tilkendte erstatninger for varige mén og erhvervsevnetab. For det enkelte selskab fastsættes beløbet for kommende år på baggrund af et estimat, da andelene opgøres ud fra tilkendte godtgørelser i året lige op til opkrævningen.

Arbejdsskadeforsikringspræmien indeholder gebyrer til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES)

AES er den offentlige myndighed, som behandler og opgør alle arbejdsskader. AES er finansieret gennem betaling fra forsikringsselskaber, og Tryg betaler derfor et gebyr pr. arbejdsskadesag, de behandler for os. Størrelsen af gebyret fastsættes af AES.