Leveret af

Arbejdsskadeforsikring for ansatte i Velliv

Med Tryg Arbejdsskadeforsikring kan du få behandlinger og hjælp til at komme hurtig tilbage på arbejdet.

Arbejdsskadeforsikringen omfatter følgende personer

Hvem er dækket

Forsikringen omfatter alle de personer, der arbejder for Velliv. Det betyder, at du er omfattet af forsikringen uanset hvor mange timer du arbejder, om du er fastansat eller på kontrakt.

Hvad dækker Tryg Arbejdsskadeforsikring

Forsikringen dækker

Arbejdsskadeforsikringen dækker arbejdsulykker. En arbejdsulykke er en fysisk eller psykisk skade, som opstår efter en hændelse eller en påvirkning, der er sket pludseligt eller inden for 5 dage.

Arbejdsskadeforsikringen er lovpligtig. Velliv har pligt til at forsikre sine ansatte, så de er dækket, hvis de skulle komme ud for en arbejdsulykke. Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), der vurderer, om skaden kan anerkendes som en arbejdsskade, og om der er ret til erstatning.

Forsikringen dækker:

 • Fysioterapi, kiropraktor og andre behandlinger
 • Medicin
 • Transportudgifter
 • Ødelagte hjælpemidler, typisk briller
 • Erstatning for tab af erhvervsevne
 • Godtgørelse for varigt mén
 • Overgangsbeløb ved dødsfald
 • Erstatning for tab af forsørger
 • Godtgørelse til efterladte
Forsikringen dækker ikke
 • Tabt arbejdsfortjeneste
 • Godtgørelse for svie og smerte
 • Godtgørelse for tort
 • Udgifter til transport til/fra arbejde
 • Tingskade eksempelvis ødelagt tøj mv.

Hvordan anmeldes en arbejdsulykke

Hvordan anmeldes en arbejdsulykke

Det er Velliv, der skal anmelde en arbejdsulykke til Tryg. Anmeldelsen skal ske straks eller senest 9 dage efter, at skaden er sket. Når Tryg har modtaget anmeldelsen, bliver den vurderet og behandlet. Er der tvivl om, hvorvidt skaden er en arbejdsskade i lovens forstand, eller er der tale om en større skade, hvor der er ret til godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne, vil Tryg oversende sagen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES).

Trygs netværk

Trygs netværk

Får du som følge af din arbejdsskade brug for behandling, har Tryg et landsdækkende samarbejde med diverse fysioterapeuter og kiropraktorer. Kliniknetværket er kvalitetssikret af fageksperter, og Tryg stiller høje krav til kvaliteten af behandling og service. Tryg vil i starten af forløbet fortælle dig om dine muligheder for at få behandling.

Tryg Tilbage

Tryg Tilbage

Tryg Tilbage er et tværfagligt tilbud, som træder i kraft gennem din arbejdsskadeforsikring, hvis du kommer til skade på jobbet og prognosen for at blive rask er på mere end 5 uger. Du får en kontaktperson, som har fokus på dit helbred og hjælper med at håndtere din behandling fra start til slut. Du får hjælp til at få en hurtig diagnose, korrekt behandling og en god kontakt med din arbejdsplads, kommune, forsikringsselskab og andre vigtige samarbejdspartnere.

Spørgsmål og svar

Jeg er kommet til skade på arbejdet, hvordan bliver min skade anmeldt?

Det er din HR-afdeling i Velliv, der skal anmelde skaden via EASY enten via www.virk.dk eller www.aes.dk.

Jeg har i forbindelse med en hændelse på arbejdet fået ødelagt mine briller. Er det noget forsikringen dækker?

Ja, forsikringen dækker individuelt tilpassede hjælpemidler (som eksempelvis briller), der bliver ødelagt i forbindelse med en ulykke på dit arbejde. Forsikringen dækker reparationen eller udgiften til en tilsvarende brille. Det er HR-afdelingen i Velliv, der skal anmelde brilleskaden via Trygs hjemmeside. Anmeld brilleskade

Hvad sker der, når Velliv har anmeldt min arbejdsskade?

Tryg modtager anmeldelsen fra EASY, og herefter vil du modtage et brev, hvor Tryg oplyser om sagens videre forløb. Er der tale om en mere alvorlig skade, vil Tryg sende en lægeerklæring til dig, som du skal have din egen læge til at udfylde og sende retur til os. Når Tryg modtager den udfyldte lægeerklæring, vil sagen blive sendt videre til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Er der tale om en mindre skade, hvor der ikke er udsigt til varige følger, vil Tryg fortælle dig om dine muligheder for at få dækket dine udgifter til eksempelvis fysioterapi.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg har fået varigt mén af min skade?

Ja, hvis du får et varigt mén på 5% eller derover, som følge af arbejdsskaden, har du ret til erstatning. Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der træffer afgørelse om varigt mén.

Méngraden fastsættes ud fra den vejledende méntabel, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har udarbejdet, og det varige mén kan først vurderes, når din helbredsmæssige tilstand skønnes at være stationær eller færdigbehandlet.

Jeg kan ikke arbejde i samme omfang som før skaden. Kan jeg få erstatning for tab af erhvervsevne?

Hvis ulykken har medført, at du ikke længere kan arbejde og tjene penge i samme omfang som før ulykken, og du har et indtægtstab på 15% eller derover, kan du få erstatning for tab af erhvervsevne. Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der træffer afgørelse om tab af erhvervsevne.

Hvem udbetaler erstatningen?

Det er Tryg, der udbetaler den erstatning, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har afgjort, at du skal have.

Kan jeg klage over en afgørelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring?

Ja, det kan du inden for en 4 ugers frist. Tryg kan også klage over en afgørelse truffet af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvis Tryg er uenige i afgørelsen.

Når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring modtager en klage, kan de vælge at genvurdere deres afgørelse, eller de kan oversende sagen til Ankestyrelsen, som herefter vil træffe afgørelse i sagen.

Kan jeg få godtgørelse for svie og smerte?

Nej, Arbejdsskadesikringsloven giver ikke ret til erstatning for svie og smerte.

Kan jeg få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste?

Nej, Arbejdsskadesikringsloven giver ikke ret til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Mine bukser blev ødelagt i forbindelse med min arbejdsskade. Kan jeg få dækket dem?

Nej, Arbejdsskadesikringsloven dækker ikke udgifter til ødelagte ting.

Jeg har fået tilkendt en erstatning fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Skal jeg betale skat af beløbet?

Det afhænger af, hvilken type erstatning du får. Godtgørelse for varigt mén, kapitaliseret erhvervsevnetabserstatning og dækning af udgifter til behandlingsudgifter er skattefrie. Du skal betale skat, hvis du får tilkendt en løbende udbetaling af erhvervsevnetabserstatning.