Leveret af
Klinikforsikring, læge snakker med patient

Erhvervsforsikring – tilpasset din klinik

Med en erhvervsforsikring kan du sikre din praksis eller kliniks data og fysiske genstande. Vi tilpasser forsikringen specielt til dig.

En lang række fordele

Som medlem af Lægeforeningen får du automatisk følgende fordelsdækninger uden beregning, når du tegner en erhvervsforsikring: Netbanktyveri, Pludselig skade, Skilte og standerer samt Køle og dybfrost. Som noget nyt får du nu også, uden beregning, Retshjælpsforsikring som en del af din erhvervsforsikring. Læs mere om hver dækning længere nede.
Du får samtidig forsikringen eProtect, helt uden beregning.

Når uheldet skader klinikken

Skræddersy forsikringen, så den dækker de værdier, du har i din praksis eller klinik, hvad enten det er dit medicinlager, instrumenter, data eller apparater og it-udstyr. Du vælger selv, hvilke skader du vil forsikre mod, fx brand, tyveri, vandskade eller hærværk. Du kan også forsikre dit ansvar over for kunder i tilfælde af fejl og mangler eller skade på andre. Bliv fx dækket hvis, din klinikassistent ved et uheld taber et optisk instrument eller du får indbrud og der bliver stjålet dyrebar medicin. Forsikringen dækker både dig selv og dine medarbejdere.

Dine fordelsdækninger

Køle og dybfrost
Hvis der sker fejl i køleanlægget eller der sker en strømafbrydelse, som resulterer i skade på din medicin. Her dækkes værdien af alle genstande og omkostninger, der er forsikret i policen.
Skilte og standere
Dækker hvis dine skilte eller standere bliver stjålet eller de bliver beskadiget ved en pludselig udefra påvirkning fx et kraftigt vindstød. Derudover dækkes udgifter til montering af erstattede genstande.
Pludselige skader
Hvis der sker en pludselig fysisk skade på de forsikrede genstande, der er i klinikken, dette kan fx være dit inventar, instrumenter, redskaber mm..
Netbanktyveri
Hvis du har brug for at få dækket over 5 mio. kr. ved elektronisk indbrud i virksomhedens netbank.
Retshjælp
Hvis der opstår uenighed med en anden part i forbindelse med din praksis, som I ikke selv kan løse, er der tale om en tvist. Tvisten skal kunne behandles af en domstol eller ved voldgift. Forsikringen kan dække dine udgifter til fx advokat, modpart, retsafgift, og syn og skøn.
Retshjælpsforsikringen kan sikre dig, hvis der foreligger en tvist, hvor det vurderes rimeligt at føre sag. Vurderingen foretages af Tryg, når din advokat søger om retshjælpsdækning.
Dækning for én forsikringsbegivenhed er max 200.000 kr.

En typisk erhvervsforsikring

Maskin- og it-udstyr
Dækker ved beskadigelse af udstyr der skyldes ydre påvirkning fx ved lynnedslag/kortslutning grundet overspænding.
Brand
En brand kan betyde omfattende skade på løsøre, apparater og instrumenter, og dermed store økonomiske tab. Tryg dækker ved brand, lynnedslag og eksplosion, både indendørs og udendørs på forsikringsstedet.
Driftstab og meromkostninger
En skade kan medføre, at du i en periode ikke kan drive din klinik, hvilke kan have store økonomiske konsekvenser. Tryg dækker tab i omsætninger og dokumenterede meromkostninger fx til leje af andre lokaler/klinikskurvogne som følge af en dækningsberettiget brand-, vand- eller tyveriskade.
Erhvervs- og produktansvar
Når man har med patienter at gøre, kan der ske fejl og mangler som du kan blive gjort erstatningsansvarlig for. Tryg dækker dit ansvar for fysiske person- eller tingskader, hvor klinikken gøres erstatningsansvarlig. Det kan fx være en patient, der får stjålet sin jakke i venteværelset eller hvis den udleverede medicin er for gammel.
Tyveri
Vær dækket ved tyveri, ran eller røveri, samt hvis der udøves hærværk i forbindelse med et indbrudstyveri. Desuden får du også 'Netbank under tyveri', som dækker for op til 5 mio. kr. ved elektronisk indbrud i din virksomheds netbank.
Vand
Vand som strømmer ud fra enten synlige eller skjulte rør, kan nå at lave store skader, selvom man har forsøgt at forebygge. Tryg dækker skader ved genstande som følge af udstrømning af væske fra vandrør eller andre beholdere, samt vandskader som følge af skybrud, tøbrud eller storm.

Mulige tilvalg

Maskin- og it-udstyr uden for forsikringsstedet
Dækker hvis du taber eller får beskadiget telefoner og bærbar PC uden for din arbejdsplads.
Bygningsglas
Dækker hvis du får knust eller stjålet en rude, som er en del af selve bygningen. Selvom du lejer lokale eller bygning dækker udlejer som regel ikke dette, og de kan derfor blive gjort erstatningsansvarlig. Er uheldet ude, dækker vi også udgifter til midlertidig afdækning af rudearealet og montering af erstattet glas.
Inventarglas
Dækker hvis du får knust eller stjålet en rude, der er en del af dit inventar. Er uheldet ude, dækker vi også udgifter til midlertidig afdækning af rudearealet og montering af erstattet glas.
Sanitet
Hvis en patient kommer til at ødelægge eller stjæle toilettets følgende elementer: wc-kummer, cisterner, håndvaske, badekar, bideter og urinaler.

Fakta og betingelser

Her kan du læse mere om de enkelte dækninger, og se de fulde betingelser.