Coronavirus. Vent gerne med at afbestille din rejse til 3 døgn før din afrejse

Påske: Hvis du har dokumentation på, at din rejse er afbestilt, kan du vente med at kontakte os til efter påske. 

Læs her, hvordan din rejseforsikring dækker, og hvad det betyder for dig.

 Læs mere
Om Tryg

Lønpolitik i Tryg

Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (Tryg) er vedtaget af bestyrelsen den 19. januar 2017 og godkendt af selskabets generalforsamling den 7. marts 2017. 

Lønpolitikken finder anvendelse for Tryg som helhed og indeholder specifikke ordninger for bestyrelse, direktion og andre ansatte i Tryg, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil (”risikotagere”), samt ansatte i kontrolfunktioner og nøglefunktioner.

Lønpolitikken er udformet således at den: 

  • Er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring, som ikke tilskynder til overdreven risikotagning.
  • Er i overensstemmelse med Trygs forretningsstrategi, værdier og langsigtede mål. 
  • Harmonerer med principper om beskyttelse af kunder og investorer i forbindelse med udførelsen af virksomheden og indeholder foranstaltninger, der kan afværge interessekonflikter. 
  • Sikrer, at den samlede variable løn, som Tryg forpligter sig til at udbetale, ikke udhuler Trygs mulighed for at styrke sit kapitalgrundlag. 
  • Læs mere om principperne for honorering af bestyrelse, direktion, risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner og nøglefunktioner i lønpolitikken.

Oplysning om de konkrete vederlag til bestyrelsesmedlemmer og direktion offentliggøres i årsrapporten.

Fælles aflønningsudvalg for Tryg A/S og Tryg Forsikring A/S

Der er nedsat et fælles Aflønningsudvalg for Tryg A/S og Tryg Forsikring A/S. Udvalgets sammensætning og opgaver er beskrevet på hjemmesiden tryg.com, hvor Kommissorium for Aflønningsudvalget i Tryg A/S og Tryg Forsikring A/S også findes.

Ud over Aflønningsudvalgets medlemmer er medarbejdere med relevant uddannelsesmæssig baggrund og erfaring fra selskabets HR-afdeling involveret i arbejdet med udarbejdelse og efterlevelse af lønpolitikken. Aflønningsudvalget får ved behov bistand af eksterne rådgivere fra KromannReumert og Deloitte. 

Kontrol med overholdelse af lønpolitikken
Bestyrelsen skal sørge for, at der mindst en gang om året foretages en kontrol af, om lønpolitikken overholdes, og resultatet af kontrollen skal forelægges for bestyrelsen. Kontrollen udføres af Administrationschefen efter de af bestyrelsen fastsatte retningslinjer, der også kan ses på tryg.com, og revideres af Intern Revision.

Revision af lønpolitikken
Bestyrelsen gennemgår årligt lønpolitikken. Ved revision af lønpolitikken forelægges denne for Generalforsamlingen til godkendelse.